Cần tìm lỗi sai trong đoạn code

đề bài Cho một mảng 2 chiều các số nguyên n hàng m cột arr được nhập từ bàn phím. Bạn hãy viết chương trình tính tổng các phần tử trong mảng arr .
code mẫu:

#include<stdio.h>
int main() {
	int arr[100][100];
	int n, m;
	scanf("%d%d", &n, &m);
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < m; j++) {
			scanf("%d", &arr[i][j]);
		}
	}
	int sum = 0;
	for (int i = 0; i < n; i++) {
		for (int j = 0; j < m; j++) {
			sum += arr[i][j];
		}
	}
	printf("%d", sum);
	return 0;
}

Code em viết:

#include<stdio.h>

int main() {
  int a[100][100];
  int n, m;
  
  scanf("%d%d", &n, &m);
  for(int i = 0; i < n; i++){
    for(int j = 0; j < m; i++){
      scanf("%d",&a[i][j]);
    }
  }
  int tong = 0;
  for(int i = 0; i < n; i ++){
    for(int j = 0; j < m; j++){
      tong += a[i][j];
    }
  }
  printf("%d",tong);
  return 0;
}

Các bác cho em hỏi là em sai chỗ nào v ạ . dò mãi vẫn ko thấy luôn ạ.

Lặp cho j sao lại i++? :thinking:

5 Likes

ok thanks bác nhiều @@ , e lú cmnr :V

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?