Cần giúp đỡ về đếm số phép gán và số phép so sánh

Chuyện là em vừa học môn Phân tích độ phức tạp thuật toán, thầy có cho bài tập về đếm số phép gán và so sánh về mặt lý thuyết nhưng lại chưa giảng thử một ví dụ. Nên hôm nay, em lên đây nhờ các bác cao nhân giải giúp em bài này để em lấy làm ví dụ giải tiếp những câu sau:

sum := 0; i := 1;
while i<= n do begin
  j := i div 2;
  while j <= n-i+1 do begin
    if i <> j then
      sum := sum + a[i,j];
    j := i+1
  end;
  i := i+1
end;

Yêu cầu bài là: Đếm số phép gán và so sánh về lý thuyết.

Dòng 9 chắc là i := i+1 mới đúng.

3 Likes

em vừa sửa lại rồi á bác

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?