Căn bậc hai của bignum

Cho n <= 10^100 tìm k lớn nhất để k^2 <= n.
Ý tưởng : với dữ liệu nhỏ thì mình làm được k = [sqrt(n)].;
Nhưng với dữ liệu n <= 10^100 thì mình chưa nghĩa ra

Bạn biết là cần tính căn bậc 2 của bignum thì cần gì phải nghĩ nhiều nữa, google square root algorithm rồi code là xong thôi.

5 Likes

mình nghĩ là có cách khác không cần xử lí bignum hicc để cái tiêu đề hơi ngáo :((

1 Like

Căn của 1 số 10^100 cũng cỡ 10^50 thì sao không dùng bignum được?

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?