Cách tương tác với nút trong pygame

mn ơi ! làm sao để tương tác với nút trong pygame vậy

1 Like

Trong document của nó k có ak!

2 Likes

This topic was automatically closed after 14 hours. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?