Cách tìm số nguyên tố như thế này có đúng không ạ

#include<stdio.h>
int main()
{
	int i,n,d;
	printf("nhap vao mot so bat ki n: ");
	scanf("%d",&n);
	d=0;
	for (i=1;i<=n;i++)
	{
		if (n%i==0) d++;
		
	}
	if (d==2) printf("-> %d la so nguyen to",n);
	else printf("-> %d khong phai la so nguyen to",n);
	return 0;

}

Hi bạn
Cái này đúng rồi nhé, nhưng chưa tối ưu.
B tìm hiểu trên mạng để biết cách tối ưu nha

2 Likes

Em đọc topic này nè:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?