Cách tạo một topic / chủ đề mới như thế nào?

Để tạo một topic mới - Có nhiều cách…

Bước tiếp theo - Tên và category của topic

Lưu lại thay đổi - bấm vào nút Create Topic

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?