Các thư viện machine learning cho java

trước các bác cứ bàn về ML là phải nói về python. Giờ java cũng thế nhé:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?