Các định nghĩa khác nhau của cây

Giả sử T=(V, E) là đồ thị vô hướng có n đỉnh. Chứng minh các mệnh đề sau đây là tương đương

  1. T là 1 cây
  2. T không chứa chu trình và có n-1 cạnh
  3. T liên thông và có n-1 cạnh
  4. T liên thông và mỗi cạnh của nó là 1 cầu
  5. Hai đỉnh bất kỳ của T được nối với nhau bởi đúng 1 đường đi đơn
  6. T không chứa chu trình, nhưng nếu thêm vào nó 1 cạnh bất kỳ, ta thu được đúng 1 chu trình.

Thêm định nghĩa của cây nhé bạn:

Phần chứng minh xem trong Tài liệu chuyên tin, quyển 1, trang 187.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?