Bài tập C++: sắp xếp string sao cho không có ký tự giống nhau liền kề nhau

Mọi người giúp em với.
Đề bài là nhập chuỗi ký tự và sắp xếp sao cho không có ký tự giống nhau liền kề nhau.
Ví dụ: abbc -> abcb, adsgsjj -> adjsgsj

Anh có ý tưởng gì rồi nêu ra cho mọi người biết nè

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?