Apk Extract - Test new Android App

Mình mới làm xong app Apk Extract . Mọi người có thể download dùng thử vào cho mình xin ý kiến được không.
Mình rất cảm ơn!
LINK : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.duongkk.apkextract

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?