About the dev chat category


(Lê Trần Đạt) #1

Thảo luận quy trình thiết kế phần mềm, tài liệu, nghề nghiệp

Nói về

  • Dự án Open Source, dự án cá nhân
  • Hỏi đáp công việc, chia sẻ kinh nghiệm đi làm
  • Kinh nghiệm làm X, làm sao để thực hiện Y
  • Các vấn đề vui vẻ khác (vào fun)

ví dụ ta có thể hỏi: Khi code thì mình nên dùng dấu {} nếu chỉ có một câu lệnh sau lệnh if?

if ( a == b ) {
   do this;
}

hay

if ( a == b )
   do this;

Cách áp dụng StackOverflow và programmers.stackexchange vào DNH?
Làm sao để câu hỏi của mình thu hút được nhiều views và mau có câu trả lời trên DayNhauHoc?
(n08ni_dieppn) #2

Code sẽ ngắn hơn nhưng trong java đó là 1 thói quen xấu :smile:


(Lê Trần Đạt) #3

Topic này để giới thiệu về category dev-chat mình dùng để thảo luận vấn đề gì Điệp ơi :smile:


(Thành Phạm) #4

Category này có thể đặt các topic như là hướng nghiệp, thi cử, … mà có liên quan đến cntt không nhể :smile: Em cứ phân vân dev chat với randomq :blush:

Ví dụ:


(Lê Trần Đạt) #5

Anh nghĩ hướng nghiệp liên quan đến CNTT thì OK, nhưng thi cử thì anh nghĩ randomq hợp lý hơn.


(Nguyễn Văn Buộc) #6

báo thế này là lỗi gì hả Đạt sư phụ: warning: implicit declaration of function ‘nhapchuoi’ [-Wimplicit-function-declaration]? HUHUH


(anon10709737) #7

Nếu em hỏi những gì về debug, clean code, refactor chọn category nào hử anh @ltd


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?