5 Phút tiếng Anh mỗi ngày - P1

Sẽ khó dần lên nha các bạn. Làm dễ trước đã, các bạn mới học nhào dô :). Cuối ngày sẽ có đáp án nhé

1) …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
a) Tom learns
b) Tom is learning

2) What time …?
a) the sports center close
b) does close the sports center
c) does the sports center close

3) …at Tom and Jane’s house until March.
a) I am living
b) I live

4) … meeting new people?
a) Are you liking
b) You are liking
c) Do you like

5) Tom … much money last year.
a) don’t have
b) didn’t have
c) didn’t had

6) This time last year I…in the hotel.
a) was working
b) worked
c) work

Đáp án ở đây:

13 Likes
1 Like

Mở hàng topic của @Nhim_Xu

 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  a) Tom learns

 2. What time …?
  c) does the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  b) I live

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  c) didn’t had

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working

4 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning

 2. What time …?
  a) the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  b) I live

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working

4 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning

 2. What time …?
  c) does the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  a) I am living

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working

đủ 20 ký tự chưa bạn Ducky?

4 Likes

Report chưa đủ 20 ký tự nhé =))

3 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  a) Tom learns

 2. What time …?
  c) does the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  b) I live

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have

 6. This time last year I…in the hotel.
  b) worked

4 Likes

Kết quả của e:

 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning

 2. What time …?
  b) does close the sports center

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  a) I am living

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  c) didn’t had

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working

4 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning

 2. What time …?
  c) does the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  a) I am living

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working

4 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning;

 2. What time …?
  c) does the sports center close;

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  b) I live; // Câu này khó ta :smiley:

 4. … meeting new people?
  c) Do you like;

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have;

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working;

P/S: Đạt thấy trả lời kiểu này là nhanh nhất, copy hết đề, xóa cái nào sai đi. Để lại câu đúng.

9 Likes

Cách này hay thiệt hay. Vậy mà mình không biết. Cảm ơn anh nhiều

2 Likes

Anh Đạt thông minh dữ

1 Like

Cho tham gia với. :smiley:

 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  a) Tom learns

 2. What time …?
  c) does the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  a) I am living

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have

 6. This time last year I…in the hotel.
  a) was working

3 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning

 2. What time …?
  c) does the sports center close

 3. …at Tom and Jane’s house until March.
  a) I am living

 4. … meeting new people?
  c) Do you like

 5. Tom … much money last year.
  b) didn’t have

 6. This time last year I…in the hotel.
  b) worked

3 Likes

Nhiều người trả lời rồi, giờ thảo luận đi :smiley:

Câu 1:

 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  b) Tom is learning

Chọn b) theo cảm tính thôi, vì Đạt nghĩ đang học đàn để mai mốt vào nhóm?

Sẵn ủng hộ bài này cho có tính thần giải tiếp :smiley:

 1. What time …?
  c) does the sports center close

Cấu trúc câu hỏi What + trợ động từ does + danh từ + động từ close

 1. …at Tom and Jane’s house until March.
  a) I am living
  b) I live

Câu này hơi phân vân một tí, Đạt chọn b) I live Nhưng thấy a) I am living cũng đúng. Giống như câu 1.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm (lụi) thì động từ live có thể chia ở dạng không tiếp trong tiếng Anh. Ví dụ như ta viết

I live in VietNam

I am living in Vietnam 

cũng gần giống nhau.

Hóng nhận xét :smiley:

5 Likes

like cho a vì bài hát hay !

5 Likes
 1. …to play the guitar, so he can join his friends’ band.
  a) Tom learns
  Chọn 1 vì ngĩ đây là câu thì hiện tại đơn thôi,

 2. What time …?
  c) does the sports center close

Cú pháp đẩy trợ động từ lên trước danh từ trong câu hỏi. Vì câu khẳng định là : sports center close at 3pm

 1. …at Tom and Jane’s house until March.
  b) I live

 2. … meeting new people?
  c) Do you like

 3. Tom … much money last year.
  b) didn’t have
  dùng trợ động từ + v-inf

 4. This time last year I…in the hotel.
  a) was working. Tại thời điểm đang xảy ra trong quá khứ

Chém cho vui, mấy bác đừng ném đá e, e chỉ học anh văn mấy năm cấp 2 thôi @[email protected]

4 Likes

Chỗ này sau like ta có 2 lựa chọn hoặc là động từ V-ing hoặc là to V. Ở đây có thể viết

Do you like meeting new people?

hoặc

Do you like to meet new people?

Chính xác hơn là nhờ từ this time phải chia ở dạng quá khứ tiếp diễn. Vì câu này có nghĩa là thời điểm này năm ngoái tui đang làm ở khách sạn.

6 Likes

Các bạn cứ thảo luận thoải mái đi. 9h tối mới có đáp án nhé :smile:

4 Likes

Thêm bài khác đi @Nhim_Xu, làm nhiêu đây chưa đã :smile:

2 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?