10 Chiến thuật giúp bạn làm việc thông minh hơn

Đọc bài thấy nhiều chiến thuật hay quá nên chia sẻ :grin:

 1. Định luật Parkinson
 2. Hãy tìm dòng suy nghĩ của bạn
 3. Hãy làm từng việc một
 4. Quy tắc 2-Phút
 5. Làm việc theo đồng hồ sinh học của bạn
 6. Chế tạo ngược
 7. Bộ ba sức mạnh của “Ý chí”
 8. 52 bật, 17 tắt
 9. Tạo tư thế quyền lực
 10. Quy trình tiến lên hợp lý
  Link: http://ayp.vn/10-chien-thuat-giup-ban-lam-viec-thong-minh-hon/
12 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?