Yêu cầu 4 của bài tập

Mình chưa hiểu cái yêu cầu cái C

Bạn tham gia một trò chơi gồm n vòng, mỗi vòng bạn được một số điểm. Bảng điểm của n vòng chơi được biểu diễn bởi n xâu kí tự, mỗi xâu thuộc một trong 4 loại sau.

  • Một số nguyên: Biểu diễn số điểm bạn đạt được ở vòng này.
  • “+”: Biểu diễn số điểm bạn đạt được ở vòng này bằng tổng số điểm bạn đạt được ở 2 vòng trước đó.
  • “D”: Biểu diễn số điểm bạn đạt được ở vòng này bằng hai lần số điểm bạn đạt được ở vòng trước đó.
  • “C”: Biểu diễn số điểm bạn đạt được ở vòng cuối cùng bị xóa đi khỏi bảng điểm.

Bạn có thể đăng đầy đủ đề bài với yêu cầu, giới hạn và nhập/xuất mẫu được không? Bạn đưa bấy nhiêu lên, mình cảm thấy vẫn còn thiếu.

1 Like

Nhìn ví dụ thì chưa hiểu tính chính xác ra sao.

5 => 5 V
3 => 3 V
2 => 2 X
C => không tính số 2 phía trên vào tổng.
D => nhân 2 giá trị trước đó, chính là số 2 trên => 4 V
+ => tổng của 2 giá trị là 2 và 4 => 6 V

Các giá trị có chữ V cuối sẽ được tính vào tổng 5 + 3 + 4 + 6 = 18.

Đoán thế chứ mình cũng không dám chắc là vậy.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?