Ý nghĩa của fillchar() trong pascal


Mọi người cho e hỏi ý nghĩa của dòng lệnh này với ạ ??

Comment bên cạnh có nói rõ đó rồi bạn.

Về hàm fillchar:

https://www.freepascal.org/docs-html/rtl/system/fillchar.html

Description

Fillchar fills the memory starting at X with Count bytes or characters with value equal to Value.

Để gán 1 mảng con x[i+1 … n] bằng 0, cần gán hết tất cả các byte của mảng con này bằng 0. Độ dài của mảng con này là n-i, sizeof(x[1]) trả về kích cỡ (đơn vị byte) của từng phần tử trong mảng x. Do vậy, bắt đầu từ x[i+1], ta gán toàn bộ số byte của 1 phần tử * (n-i) phần tử byte thành 0.

4 Likes

À đúng r, cảm ơn bạn nhjeu !

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?