Xuất nhập tệp trong C++

Viết trên IDE thì chạy được nhưng trên web test case lại in ra số dòng trong tệp làm output sai .sửa ntn ạ

#include<iostream
#include<fstream
using namespace std;
void nhaptep(const char* path)
   ifstream File(path);
  if(!File){
    cout<<"Error!";
  }
    while(!File.eof()){
      string line;
      getline(File,line);
      if(File){
      cout<<line<<endl;
      }
    }
    File.close();
}

Chạy được là thế nào nhỉ. Có in ra đúng như yêu cầu không. :smiley:

4 Likes

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?