Xóa một node trước và sau ở một vị trí bất kỳ c++

Mình đang học danh sách liên kết đơn cấu trúc dữ liệu C++.Mong được hỗ trợ ạ :((

Bạn làm tới đoạn nào rồi? Duyệt danh sách liên kết đơn tới đúng phần tử cần tìm để xoá trước và sau được chưa?

5 Likes

Dạ chưa ạ :disappointed_relieved: kiểu mình tư duy được thuật toán rồi , mà sao lúc áp dụng vào code thì nó chạy lỗi :disappointed_relieved:

Nếu vậy thì bạn cài đặt một vài function cơ bản cho danh sách liên kết đơn trước đã.

  • Thêm một node vào cuối danh sách liên kết đơn.
  • Duyệt in ra danh sách liên kết đơn.
3 Likes

A post was merged into an existing topic: Topic lưu trữ các post off-topic - version 3

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?