Xóa chữ số - kdel

c++

(Trương Đức Huy) #1

đề bài: https://drive.google.com/open?id=1WdNc43RNzBk_a4_NV5_KvX9m-YU7Kojh
em code như thế này nhưng test có 2 chữ số đầu trùng nhau hoặc chữ số đầu lớn hơn chữ số thứ 2 thì bị lỗi thời gian nhờ mọi người xem hộ vs ạ:

#include <bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define fo(i,a,b) for(long i=a;i<=b;i++)
#define fod(i,a,b) for(long i=a;i>=b;--i)
using namespace std;
string a;
long k,la;
int b;
stack <int> s;
int main()
{
  cin>>a>>k;la=a.size();
  fo(i,0,la)
  {
    b=a[i]-'0';
    if(s.empty()) s.push(b);
    else {
    while(!s.empty()&&b-s.top()>0&&k>0)
      {
        s.pop();
        k--;
      }
      s.push(b);
    }
  }
  while(k>0&&!s.empty());
  {
    s.pop();
    k--;
  }
  vector <int> res;
  while(!s.empty())
  {
    int t=s.top();
    s.pop();
    res.push_back(t);
  }
  fod(i,res.size()-1,0)
  cout<<res[i];

}

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?