Xoá 1 line trong file .txt trong C/C++

Vấn đề của em là kiểm tra trong file .txt dòng nào có kí tự đầu tiên là “-” thì sẽ xoá dòng đó khỏi file .txt ạ

Vấn đề là bạn không có một dòng code nào cả, cho dù nó sai nhưng ít ra cũng phải có vài dòng khác như đọc file, mở file lên thế nào,… thì bạn mới được tiếp sức. Còn cách bạn đang đặt vấn đề => giải bài tập giùm <= diễn đàn này KHÔNG tán thành điều đó đâu, và bạn sẽ ngồi đó đợi.

3 Likes

đọc file

theo từng dòng

chỉ là if

ghi nhận lại những line không bị xóa, sau đó lại ghi đè

bạn làm được gì?

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?