Xin ý tưởng làm game thẻ bài

cho em hỏi làm sao để tạo một bộ bài gồm 7 loại bài mỗi loại có 9 con, khi rút ngẫu nhiên một lá thì đặt là đó vào một hàng, có 3 hàng và rút đến lúc nào hết bộ bài thì thôi. mọi người có thể giúp em ý tưởng giải quyết vấn đề này trong bài lập trình mà em làm mãi ko được ạ

3 posts were merged into an existing topic: Xin ý tưởng để giải quyết game thẻ bài

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?