Xin vào vị trí Intern hay fresher

…close… end

thử đi, Fresher hay Intern thì không cần kiến thức cao siêu lắm đâu. Chủ yếu phỏng vấn người ta hỏi gì trả lời đó, biết thì nói không thì thôi.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?