Xin tài liệu lập trình xử lí camera công nghiệp dùng C#

có ai có tài liệu lập trình xử lí camera công nghiệp dùng C# không

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?