Xin tài liệu chạy quảng cáo

Trong diễn đàn mình nghĩ cũng có nhiều bạn có kinh nghiệm với quảng cáo, facebook, google, youtube. Mình đang muốn tìm hiểu vấn đề này, vì vậy những bạn nào có tài liệu dễ nghiên cứu như doc, video, tricks … nếu ở mức share được có thể cho mình xin không. Đây là email của mình [email protected]

Cảm ơn mọi người. :grinning:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?