Xin nhận xét về bài viết hàm int* partition(int *start, int *end)

Nhờ mọi người giúp mình chỉ lỗi sai với ạ :((
Đề bài:

Bài làm:

void swap (int *a, int *b)
{
  int tmp = *a;
  *a = *b;
  *b = tmp;
}

int* partition (int *start, int *end)
{
  int pivot = *start; 
 
  int *p = start -1;

  for (int *q = start; q < end; q++)
  {
    if (*q <= pivot)
    {
      p++;
      swap(p, q);
    }
  }
  swap(p+1, end);
  return (p + 1);
}

void quickSort (*start, *end)
{
  if (start < end)
  {
    int *p = partition (*start, *end);

    quickSort(start, p-1);
    quickSort(p+1, end);
  }
void swap (int *a, int *b)
{
  int tmp = *a;
  *a = *b;
  *b = tmp;
}

int* partition (int *start, int *end)
{
  int pivot = *start; 
 
  int *p = start -1;

  for (int *q = start; q < end; q++)
  {
    if (*q <= pivot)
    {
      p++;
      swap(p, q);
    }
  }
  swap(p+1, end);
  return (p + 1);
}

void quickSort (*start, *end)
{
  if (start < end)
  {
    int *p = partition (*start, *end);

    quickSort(start, p-1);
    quickSort(p+1, end);
  }
}

Máy báo lỗi như này ạ

Bạn check lại cú pháp.
Hint: check khai báo kiểu của argument

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?