Xin hướng dẫn sửa lỗi code bên dưới (dùng xcode)


/*========== Khai báo danh sách liên kết lưu trữ các số nguyên ==============*/
typedef int ElementType;
typedef struct Node Node;
typedef struct Node
{
  ElementType Element;
  Node* Next;
}
Node;
typedef Node* Position;
typedef Position List;
/*========== Kết thúc khai báo ==================*/

// Tạo danh sách rỗng
void MakeNull_List (List *Header)
{
  (*Header) = (Node*)malloc(sizeof(Node));
  (*Header)->Next = NULL;
}
// Kiểm tra danh sách rỗng, hàm trả về giá trị 1 nếu danh sách rỗng. ngược lại trả về giá trị 0
int Empty_List (List L)
{
  return (L->Next == NULL);
}
// Hàm trả về nội dung phần tử tại vị trí P trong danh sách
ElementType Retrieve (Position P, List L)
{
  if (P->Next != NULL)
    return P->Next->Element;
}
// Hàm trả về vị trí đầu ds
Position First(List L)
{
  return L;
}
// Hàm trả về vị trí cuối ds
Position EndList(List L)
{
  Position P;
  P = First(L);
  while (P->Next != NULL)
  {
    P = P->Next;
  }
  return P;
}
// Thêm phần tử có nội dung X vào vị trí P trong danh sách L
void Insert_List (ElementType X, Position P, List *L)
{
  Position T;
  T = (Node*)malloc(sizeof(Node));
  T->Element = X;
  T->Next = P->Next;
  P->Next = T;
}
// Xoá phần tử tại vị trí P trong danh sách
void Delete_List (Position P, List *L)
{
  Position T;
  if (P->Next !=NULL)
  {
    T->Next = P->Next;
    P->Next = P->Next->Next;
    Free(T);
  }
  else printf("\nLoi ! Danh Sach rong khong the xoa");
}
// In danh sách L ra màn hình
void Print_List (List L)
{
  Position P;
  P = First(L);
  printf("\n Bat dau in danh sach");
  while( P != EndList(L))
  {
    printf("\n%d",Retrieve(P, L));
    P = P->Next;
  }
  printf("\n Ket thuc in danh sach");
}
/* Hàm tìm vị trí phần tử đầu tiên có nội dung X trong danh sách L
 Nếu không tìm thấy, hàm trả về vị trí EndList */
Position Lacate(ElementType X, List L)
{
  Position P;
  int found = 0;
  while ((P->Next != NULL) && (found ==0))
  {
    if (P->Next->Element == X)
      found = 1;
    else
      P = P->Next;
  }
  return P;
}
// Nhập danh sách từ bàn phím
void Read_List (List *L)
{
  int i,N;
  ElementType X;
  Position P;
  P = First(*L);
  printf("\nNhap vao so phan tu trong danh sach: ");
  scanf("%d",&N);
  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    printf("\nPhan tu thu %d: ",i+1);
    scanf("%d",&X);
    Insert_List(X, EndList(*L), L);
  }
}

Sửa gì thế bạn ? Sửa chỗ nào ? Sửa lỗi code hay là sửa lại cách viết code tối ưu hơn ?
Bạn trình bày cụ thể ra thì mọi người mới biết mà trả lời bạn ơi :))

3 Likes

xin hướng dẫn sửa lỗi code ạ, e không biết lỗi ở đâu

Khi lỗi xảy ra thì phải có “hiện tượng” gì đó thì bạn mới biết là có lỗi chứ!

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?