Xin file làm từ điển

cho mình xin file csv hoặc excel để tải lên mySQL để làm từ điển với ạ

Đây bạn :V.

5 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?