Xin file c++ đầy đủ các key word nhất ạ

c++

(To day) #1

Cũng ngại lắm! mình tìm và down tài liệu các từ khóa vd : (int …str…) c++ toàn rời rạc thôi không đầy đủ . Chủ yếu là để biết từ khóa tự tra học hoặc cần thiết mới học.c++ có bao nhiêu từ khóa mình cũng không biết nữa @@, quá nhiều cho cụm tìm kiếm hoặc nó bị ẩn đi ,điều này giống đi biển không có thiết bị định vị vậy.


(*grab popcorn*) #2

https://en.cppreference.com/w/cpp/keyword


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?