Xây dựng lớp số nguyên không dấu 4*N byte như thế nào?

c++

(Le) #1

Chào mọi người, hiện e không biết giải quyết vấn đề này như thế nào
Xây dựng lớp UintN biểu diễn khái niệm số nguyên không dấu nhưng có thể có giá trị rất lớn phụ thuộc vào một hằng số N, kích thước của số nguyên này là 4*N bytes, ví dụ N = 1 thì số nguyên có kích thước là 4 bytes = 32 bits (tương đương số unsigned long), N = 4 thì số nguyên có kích thước là 16 bytes = 128 bits.
Mọi người cho e xin cách giải quyết và một chút code mẫu với ạ, e cảm ơn


(rogp10) #2

Bắt đầu với việc nhập xuất số thập phân :smiley: (khá khó)
Khi dùng kiểu này thì nhị phân là dễ nhất.


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?