Xây dựng hàm tính năm nhuận

Input: Nhập vào năm
Output: Có phải là năm nhuận hay không?
Biết rằng: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không
chia hết cho 100
Bài này mình viết hàm đúng chưa ạ? Và cách gọi nó trong hàm main phải làm sao ạ?

#include<stdio.h>

int checkYear(int year)
{
	if ( (year % 100 == 0) && (year % 400 == 0) || (year % 100 == 0) && (year % 4== 0) )
  {
    printf(" %d la nam nhuan", year);
  }else{
     printf(" %d khong phai la nam nhuan",year);
  }
}
int main()
{
	checkYear()
}
1 Like

phải là if ((nam % 400 ==0) || (nam % 4 ==0&& nam % 100 !=0)) chứ nhỉ?
gọi ham thì đối với bài này là checkyear(year).

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?