Xampp trong ubuntu không ghi được tệp tin, tạo thư mục

Như title anh em nào sài ubuntu, giúp em với tải tập tin lên là nó cứ bị thế này.


Dù đã cấp quyền cả thư mục rồi

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?