[Wiki] Hàm nhập chuỗi, ký tự getline trong C/C++

#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  int a;
  string s;
  getline(cin,s);
  cin>>a;
  cout<<s<<endl;
  cout<<a;
  return 0;
}

Viết bình thường thôi bạn
Bạn viết ra chương trình con rồi test, ra ngay ý mà

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?