[Wiki] Hàm kiểm tra số nguyên tố trong Python theo cách lập trình hàm

def isprime(n):
  return len(filter( 
    lambda x:x==0,
    map(
      lambda y: n%y,range(2, int(n**0.5)+1)
    )
  ))==0

test

for i in range(2,100):
  if isprime(i):
    print i,

####output

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97
4 Likes

How about:

def is_prime(n):
  """ Check if n is a prime number

  @params:
  :n: integer number

  @returns: Boolean, True if n is prime number
       else False
  """
  return all(n%div and n%(div+2) for div in xrange(2, int(n**0.5)+1))

This gains a little performance:

import timeit

def isprime(n):
  return len(filter(
    lambda x:x==0,
    map(
      lambda y: n%y,range(2, int(n**0.5)+1)
    )
  ))==0
  
def is_prime(n):
  """ Check if n is a prime number
 
  @params:
  :n: integer number

  @returns: Boolean, True if n is prime number
       else False
  """
  return all(n%div and n%(div+2) for div in xrange(2, int(n**0.5)+1))
  
print timeit.timeit('[is_prime(n) for n in xrange(100)]', 'from __main__ import is_prime', number=10000)
print timeit.timeit('[isprime(n) for n in xrange(100)]', 'from __main__ import isprime', number=10000)

Run it:

$ python test.py
2.07219815254
3.40691709518
2 Likes

@cuonglm Đạt thấy nó lệch nhiều đấy chứ. Tại sao tại sao nó lại lệch nhiều như vậy?

@ltd filter() duyệt toàn bộ phần từ, all() return ngay khi điều kiện không thỏa mãn.

2 Likes
  # coding:utf8

def kt(so):
so = abs(so)
if so == 1:
return False
elif so == 2:
return True
elif so ==3:
return True
else:
for i in range(2,so-1):
if so % i ==0:
return False
break
else:
return True
print kt(input('nhap so: '))

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?