[Wiki] C++11 những cái hay dùng

Bài tham khảo từ link:

Sử dụng auto

Trong C++11 từ khóa auto được dùng để compiler có thể tự nhận diện type của dữ liệu đầu vào thông qua rvalue

VD:

auto a = 1; // is equal with int a = 1
auto a = 1f // is equal with float a = 1.f
auto a = new foo(); // is equal with *a = new foo();

Có một lưu ý là khi sử dụng auto cho biến bất kì thì ta luôn phải initialize cho biến đó.
VD: auto a; // error

Sử dụng nullptr

Để gán giá trị null cho con trỏ

int *p = nullptr;

ForEach

Duyệt tất cả các phần tử của mảng

VD

int arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
for( auto &a : arr)
{
  cout<< a << endl; // in ra màn hình 1, 2, 3, 4, 5
}

Override và final

Cái này là một định danh.
Giả sử với vd sau:

class B
{
public:
  virtual void f(short)
  {
    std::cout << "B::f" << std::endl;
  }
};

class D : public B
{
public:
  virtual void f(int)
  {
    std::cout << "D::f" << std::endl;
  }
};

Trường hợp này, function f ở class D là overload (vì param truyền vào là khác kiểu nhau).
Hoặc với vd khác:

class B
{
public:
  virtual void f(int) const
  {
    std::cout << "B::f " << std::endl;
  }
};

class D : public B
{
public:
  virtual void f(int)
  {
    std::cout << "D::f" << std::endl;
  }
};

Ở trường hợp này function f ở class D vẫn là overload chứ ko phải là override. Để tránh gây nhầm lẫn, C++11 thêm định danh là override và final giống như trong java. 2 từ khóa này có thể đi liền nhau “override final”

class B
{
public:
  virtual void f(short)
  {
    std::cout << "B::f" << std::endl;
  }
  void g(short)
  {
    std::cout << "B::g" << std::endl;
  }
};

class D : public B
{
public:
  virtual void f(int) override
  {
    std::cout << "D::f" << std::endl;
  }
  virtual void g(int) override
  {
    std::cout << "D::g" << std::endl;  // error
  }
};

Lưu ý: override chỉ có tác dụng nếu function ở class base là virtual.

Enum class

VD có 2 enum

enum TV { on, off};
enum LAMP { on, off};

Cả 2 enum này đều có key giống nhau, dẫn đến compiler không phân biệt
được. Cách giải quyết ở phiên bản cũ là dùng namespace, tuy nhiên ở
C++11 cái này đơn giản hơn bằng cách sử dụng enum class như sau:

enum class TV
{
  on, off
};
enum class LAMP
{
  on, off
};

TV::on;
LAMP::on; // no error

Lambda

Đây là điểm mới mà C++03 không có

Cấu trúc nó là [ capture-list ] ( params ) { body };
VD:

int a = 10;
auto func1 = [=]()
{
  int x = a;
  std::cout<< x << std::endl;
  //a += 10; // error
};
auto func2 = [&]()
{
  a += 10;
};

func1(); // x = 10;
func2(); // a = 20;

[&] sẽ giúp complier hiểu được là biến a được khai báo
bên ngoài lambda function sẽ được tham chiếu vào trong lambda function.
Còn [=] có nghĩa là copy giá trị của a vào trong hàm lambda, tuy nhiên
không thể thay đổi giá trị của a. (chỉ có tác dụng copy).

7 Likes

Yêu nhất là lambda và foreach <3

1 Like

Mình thích nhất là lambda và smart pointers

@crossover liệu có thể cho bài này thành Wiki được không? Theo đúng tinh thần chia sẻ kiến thức này.

1 Like

Cứ như java hóa :)).

1 Like

:slight_smile: được chứ, miễn là tiện lợi cho mọi người cùng chia sẻ @ltd

1 Like

không phải Java hoá, mà bản chất là làm cho C++ được dễ hiểu và dễ sử dụng hơn.

2 Likes

@Le_Dinh_Huy giúp update bài này vào topic tổng hợp nhé

1 Like

Ai chỉ em update dev c++ lên để lập trình vs bản c++11 vs ạ :confused:

 1. Tải DevC++ mới nhất ở đây:
  http://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/files/Setup%20Releases/Dev-Cpp%205.11%20TDM-GCC%204.9.2%20Setup.exe/download
  http://orwelldevcpp.blogspot.com/
 2. Sau đó thay đổi setting để sử dụng chuẩn C+11
  Go to: Tools >> Compiler Options >> (select your compiler) >> Settings >> Code Generation >> (set ‘Language standard’ to a C++11 option)

Tham khảo thêm ở đây:

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?