Webscraping trên matlab

Ai biết lấy 1 dữ liệu online trên mạng về matlab k chỉ e với ạ? Hoặc có bài hướng dẫn nào cho e xin với ạ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?