VS báo lỗi LNK2005 và LNK1196 khi chạy code

c

(Thắng Võ) #1

Source1

#include <stdio.h>
#include<string.h>
#include"Header.h"
#define Max 100


void hamnhapmang(int a[Max], int &n)
{
	n = 0;
	while (n < 0 || n == 0)
	{
		printf_s("nhap vao so phan tu mang \n");
		scanf_s("%d", &n);
		if (n < 0 || n == 0)
		{
			printf("so ban nhap khong dung xin moi nhap lai");
		}
	};
	for (int i = 0; i < n; i++)
	{
		printf("a[%d]", i);
		scanf_s("%d", &a[i]);
	}
}
void hamxuatmang(int a[Max], int n)
{
	for (int i = 0; i < n; i++)
		printf("a[%d]=%d \n", i, a[i]);
}
int kiemtrasochinhphuong(int cp)
{
	for (int i = 1; i < cp / 2; i++)
	{
		if (i*i == cp)
			return 1;// neu la 1 thi la so chinh phuong
	}
	return 0;// neu la 0 thi khong phai so chinh phuong
}
int kiemtrasohoanhao(int hh)
{
	int s = 1;
	for (int i = 2; i < hh / 2; i++)
	{
		if (hh % i == 0)
			s += i;
	}
	if (s == hh)
		return 1;//neu 1 la so hoan hao
	else
		return 0;// neu la 0 thi khong phai la so hoan hao
}
int kiemtrasonguyento(int snt)
{
	for (int i = 2; i < snt / 2; i++)
	{
		if (snt % i == 0)
			return 0;//bang 0 neu khong phai so nguyen to
	}
	return 1;//bang 1 neu la so nguyen to
}
int kiemtrasoduongdoixung(int dx)
{
	char str[100];
	sprintf_s(str, "%d", dx);
	int n = strlen(str);
	for (int i = 0; i < (n - 1) / 2; i++)
	{
		if (str[i] = !str[n - i - 1])
		{
			return 0; // 0 thi khong phai la so doi xung
		}
	}
	return 1;//1 thi la so doi xung
}
int kiemtrasothoayeucau(int yc)//ham kiem tra so thoa man yeu cau
{
	if (kiemtrasochinhphuong(yc) == 1 || kiemtrasohoanhao(yc) == 1 || kiemtrasonguyento(yc) == 1 || kiemtrasoduongdoixung(yc) == 1)
	{
		return 1;//1 thi se dung de xap xep
	}
	else
		return 0;// 0 thi se khong sap xep
}
void hoanvi(int &x, int &y)
{
	int temp = 0;
	x = temp;
	temp = y;
	y = temp;
}
void hamsapxep(int a[Max], int n)
{
	for (int i = 0; i < n - 1; i++)
	{
		for (int j = i + 1; j < n; j++)
		{
			if (kiemtrasothoayeucau(i) == 1 && kiemtrasothoayeucau(j) == 1)
			{
				if (a[i] > a[j])
				{
					hoanvi(i, j);
				}
			}
		}
	}
}

file Main

#include "Header.h"
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include<string.h>
#include"Source1.cpp"
#define Max 100

int main()
{
	int a[Max], n = 0;
	hamnhapmang(a, n);
    hamsapxep((a,n);
    hamxuatmang(a,n);
	return 0;
}

(Đặng Huỳnh Anh) #2

Mình sửa lại cho bạn nhé.

 1. Đoạn code ở Source1.cpp hoàn toàn là C nên viết thuần C cho dễ dùng nhé
 2. Chỗ nào sửa giá trị của biến thì nên đặt (&) ở nơi cần lưu và đặt (*) ở nơi cần truy xuất
  I. File Source.c
#include <stdio.h>
#include<string.h>
#define Max 100

void hamnhapmang(int a[Max], int *n)
{
  *n = 0;
  while (*n < 0 || *n == 0)
  {
    printf("nhap vao so phan tu mang \n");
    scanf("%d", &(*n));
    if (*n < 0 || *n == 0)
    {
      printf("so ban nhap khong dung xin moi nhap lai");
    }
   };
  for (int i = 0; i < *n; i++)
  {
    printf("a[%d]", i);
    scanf("%d", &a[i]);
  }
}
void hamxuatmang(int a[Max], int n)
{
  for (int i = 0; i < n; i++)
    printf("a[%d]=%d \n", i, a[i]);
}
int kiemtrasochinhphuong(int cp)
{
  for (int i = 1; i < cp / 2; i++)
  {
    if (i*i == cp)
      return 1;// neu la 1 thi la so chinh phuong
  }
  return 0;// neu la 0 thi khong phai so chinh phuong
}
int kiemtrasohoanhao(int hh)
{
  int s = 1;
  for (int i = 2; i < hh / 2; i++)
  {
    if (hh % i == 0)
      s += i;
  }
  if (s == hh)
    return 1;//neu 1 la so hoan hao
  else
    return 0;// neu la 0 thi khong phai la so hoan hao
}
int kiemtrasonguyento(int snt)
{
  for (int i = 2; i < snt / 2; i++)
  {
    if (snt % i == 0)
      return 0;//bang 0 neu khong phai so nguyen to
  }
  return 1;//bang 1 neu la so nguyen to
}
int kiemtrasoduongdoixung(int dx)
{
  char str[100];
  sprintf(str, "%d", dx);
  int n = strlen(str);
  for (int i = 0; i < (n - 1) / 2; i++)
  {
    if (str[i] = !str[n - i - 1])
    {
    return 0; // 0 thi khong phai la so doi xung
    }
  }
  return 1;//1 thi la so doi xung
}
int kiemtrasothoayeucau(int yc)//ham kiem tra so thoa man yeu cau
{
  if (kiemtrasochinhphuong(yc) == 1 || kiemtrasohoanhao(yc) == 1 || kiemtrasonguyento(yc) == 1 || kiemtrasoduongdoixung(yc) == 1)
  {
    return 1;//1 thi se dung de xap xep
  }
  else
    return 0;// 0 thi se khong sap xep
}
void hoanvi(int *x, int *y)
{
  int temp = 0;
  *x = temp;
  temp = *y;
  *y = temp;
}
void hamsapxep(int a[Max], int n)
{
  for (int i = 0; i < n - 1; i++)
  {
    for (int j = i + 1; j < n; j++)
    {
      if (kiemtrasothoayeucau(i) == 1 && kiemtrasothoayeucau(j) == 1)
      {
        if (a[i] > a[j])
        {
        hoanvi(&i, &j);
        }
      }
    }
  }
}

II. File Main.C

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include<string.h>
#include"test2.c"
#define Max 100

int main()
{
  int a[Max], n = 0;
  hamnhapmang(a, &n);
  hamsapxep(a,n);
  hamxuatmang(a,n);
  return 0;
}


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?