Vòng lặp trong c++

Giúp mình câu này vs ạ mình ms tính dc cái tổng nhưng nó bắt tính TB thì lm thế nào để tính dc số đầu điểm để lấy tổng chia đi để tính điểm TB vì đầu vào gồm n điểm đi kèm vs n hệ số

Viết chương trình tính điểm trung bình của một sinh viên, cho biết điểm và hệ số các môn học của sinh viên này.
Đầu vào từ bàn phím gồm 2 dòng

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên n là số môn học cần tính điểm của một sinh viên
  • n dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số là điểm và hệ số của từng môn học, cách nhau bởi một dấu cách.
    In ra màn hình một dòng duy nhất chứa điểm trung bình của sinh viên đó

Chép đề và mã bạn làm thay vì chụp hình.


Bạn mới tính tổng, chưa tính trung bình.

3 Likes

(post withdrawn by author, will be automatically deleted in 24 hours unless flagged)

Thêm 1 biến để tính (cộng) hệ số. Xong thì chia tổng cho hệ số là xong.

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?