Vòng lặp for trong ngôn ngữ C/C++

bài 2 là
float dansohientai=500000; chớ

bài 1

Day la chuong trinh tinh ban cuu chuong

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	int n,i=0;
	cout << "Ban muon nhap bang cuu chuong nao? ";
	cin >> n;

	for ( ; i < 10; i)
	{
		cout << n << " x " << i << " = " << n*i << endl;
	}
	cout << endl;
	

	system("pause");
	return 0;
}
	int a, i, j;
	cout << "\t\t\t" << "BANG CUU CHUONG" << endl;
	cout << endl;

	for (j = 1; j <= 10; j++) {
		for (i = 2; i <= 9; i++) {
			a = i * j;
			cout << i << "x" << j << "=" << a<<"\t";
		}
		cout << endl;
	}
	system("pause");
	return 0;
}
#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
	int n; int s = 1;
	cout << "Nhap n: "; cin >> n;
	if (n == 0) cout << 1 << endl;
	else {
		for (int i = 1; i <= n; i++) s = s*i;
		cout << endl << n << "! = " << s << endl;
	}
	system("pause");
	return 0;
}

Bài 3:

int main()
{
  for (int i = 2 ; i < 10 ; i++)
  {
    for (int j = 1 ; j <= 10 ; j++)
    {
      cout << i << " * " << j << " = " << i * j << endl;
    }
    cout << endl;
  }
  return 0;
}

Em làm bài 3 ạ:

int main() {
	cout << "---MULTIPLICATION TABLE PRINTER---" << endl;
	cout << endl; // blank line
	int x;
	cout << "Please enter the number you want: ";
	cin >> x;
	cout << endl; // blank line
	cout << "Multiplication table of " << x << " is: " << endl;
	for (int i = 0; i <= 10; i++) {
		cout << x << " x " << i << " = " << x * i << endl;
	}
	system("pause");
	return 57;
}
1 Like

Trong main lại return 57 là sao vậy bạn?

1 Like

Dạ em thấy nó chỉ cần là một số nguyên nên em chọn bất kì ạ.

duplicate post has been moved by noname00

1 Like

return 0 trong main() để báo rằng chương trình chạy không bị lỗi, chứ không phải chọn 1 số nguyên bất kì là được.

Bạn xem thêm:

2 Likes

Process trả về cái gì là do chuẩn (yêu cầu hệ thống), và nếu bác chạy mỗi nó thôi thì nó trả về cái gì cũng chả thành vấn đề nhé. Trừ phi bác làm phần mềm để nó có thể được gọi bởi một phần mềm khác, return code có thể sẽ quan trọng. Đừng bảo người ta làm một cách vô trí như vậy.
Mình chưa tìm được bất kì tài liệu nào có bảo rằng, ví dụ return random chẳng hạn, có thể gây… bsod chẳng hạn.

2 Likes

Bai1

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n,i,giaithuaN;
  cout<<"nhap n"<<endl;
  cin>>n;
  if(n>0){
    giaithuaN=1;
  for(i=1;i<=n;i++){
  giaithuaN=giaithuaN*i;}
  
  cout<<"ket qua la"<<giaithuaN<<endl;}
 else{cout<<"N ko hop le"<<endl;}
 }
Bai 2
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int tongdanso=500000,i=0;
  for(i=1;i<=10;i++){
    tongdanso=tongdanso*(1+0.016);
  }
  cout<<"tongdansola="<<tongdanso<<endl;
  
 }
Bai 3
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int a,i ,bieuthuc;
  for(a=1;a<=10;a++){
    for(i=1;i<=10;i++){
      bieuthuc=a*i;
      cout<<a<<"*"<<i<<"="<<a*i<<endl;
    }
  }
  
 }
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?