Với mỗi vị trí i tìm vị trí j gần i nhất sao cho a[j] > a[i] + k

Các bạn cho mình hỏi cách làm bài này:
Cho n số và số k, n số được nhập vào mảng a, với mỗi vị trí i tìm vị trí j gần i nhất sao cho a[j] > a[i] + k;
có n <= 10^5, k <= 10^9

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?