Visual Studio: F5 chạy được, nhưng Ctrl+F5 chạy sai!

visual-studio
c++

(Gia Thuận Nguyễn) #1

Đây là code của mình dùng để tạo 1 proxy server để duyệt web.
https://drive.google.com/file/d/1CXI-GfLlutoDFn7T-dp7PHUCYCvg6Oh9/view?usp=sharing
Mình chạy bằng debug (F5) rất ổn, nhưng lúc build & run (Ctrl+F5) thì chạy một lúc tự động out. Mọi người xem giúp mình với, mai mình nộp rồi :frowning:

Để chạy chương trình thì mọi người thiết lập lại proxy với IP = 127.0.0.1 (chỉ set cho HTTP), Port = 8888. Sau đó build chương trình và mở trình duyệt lướt web để test.
Nếu chạy báo lỗi warning thì mọi người click chuột phải vào Project -> Properties -> C/C++ -> Preprocessor -> Preprocessor Definitions -> Edit -> Thêm 2 dòng dưới vào giúp mình
_CRT_SECURE_NO_WARNINGS
_WINSOCK_DEPRECATED_NO_WARNINGS
Ai có thời gian giúp đỡ tận tình thì liên hệ mình qua mail :frowning: Mình cảm ơn rất nhiều !


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?