Visual studio error

chào mọi người. Mình đang dùng selease logic analyzer để phân tích logic 1 giao thức do nhà sản xuất tự định nghĩa tuy nhiên việc này cần tạo ra 1 mã nguồn trên c++ để phân tích logic này, do đó cần lập trình c++ trên visual studio 2022. Ngay từ bước tạo proj đã gặp vấn đề thiếu file đính kém, hàm chưa định nghĩa hay sai cú pháp, tất cả mấy trăm lỗi liền ko biết cách xử lí như nào? bạn nào có thể thỉ giúp mình ko? có thể trợ giúp qua teamview cho mình ko?

15

Sao tất cả tập tin đều thêm tên của dự án (my1) vào đầu thế kia? Việc này làm sai tên tất cả các tham chiếu giữa các tập tin. Bạn sửa tên các tập tin về gốc của nó nhé.

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?