Vietnamese slug cho Discourse


(Phạm Quyết Nghị) #41

@thangngoc89 mình cài plugin của bạn nhưng gặp lôi này
(): found a tab character that violate intendation while scanning a plain scalar at line 91 column 13 -e LANG=en_US.UTF-8
YAML syntax error. Please check your containers/*.yml config files.
giải quết làm sao vậy bạn


83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?