Vietnam mobile day 2021 | online event

VIETNAM MOBILE DAY 2021 – ONLINE EVENT - DAY 01 25/08/2021

https://www.youtube.com/watch?v=WsTYul98Mhg

VIETNAM MOBILE DAY 2021 | ONLINE EVENT - DAY 02 26/08/2021

https://www.youtube.com/watch?v=2AXeHV9AtPU

VIETNAM MOBILE DAY 2021 | ONLINE EVENT - DAY 03 27/08/2021

https://www.youtube.com/watch?v=Yx4Z4O8p-6w

3 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?