Viết thuật toán cho bài toán đếm các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9

Chỉ mình với bài này khó quá

Viết thuật toán cho bài toán: Với N số nguyên bất kì hãy đếm các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

bạn đang bí chỗ nào?

nhập?
đếm những số thỏa mãn yêu cầu?
xuất ra biến đếm?

3 Likes

DNH không giải bài tập hộ.

  • Phép chia dư và các dấu hiệu nhận biết đều đã được học ở bậc Phổ thông.
  • Nhập/xuất đã được học khi học lập trình.

Bạn vui lòng nêu chi tiết vấn đề bạn bảo là khó.

3 Likes

Cái này nếu trở thành thói quen thì về sau không làm gì được.
Dẫn đến tình trạng than khó kiếm việc, em đi nộp cv nhiều cty nhưng không cty nào gọi em cả, em thất nghiệp nhiều tháng rồi mọi người.

This topic was automatically closed 24 hours after the last reply. New replies are no longer allowed.

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?