Viết script đệ quy đếm file cùng loại trong folder linux

Nhờ anh chị giúp đỡ ạ :

Đề: “viết script nhập vào thư mục và và một file có đuôi mở rộng cần đếm (VD: xml, sql, …) xuất ra tổng số file cùng loại. Nếu không tồn tại thư mục xuất thông báo”

Ví dụ: $ count.sh my-app favicon.txt
kết quả echo ra 4

my-app/
├─ node_modules/
├─ public/
│ ├─ favicon.txt   <==========
│ ├─ index.html
│ ├─ robots.txt  <==========
├─ src/
│ ├─ index.txt   <==========  
│ ├─ index.js
├─ .gitignore
├─ package.json
├─ README.txt   <==========

Đây là script em viết :

touch count.sh
chmod +x count.sh
vi count.sh

#!/bin/bash
  
  DIR=$1
  FILE=$2

  if [ -d DIR ]; 
  then
  # nhờ cao nhân lấy đuôi file xong đệ quy đếm giup
  else 
  echo "folder not exist!"
  fi

Đây là command để đếm số file có cùng đuôi với FILENAME trong folder FOLDER.

FOLDER=whatever; FILENAME=./abc.java; find $FOLDER -iname "*.${$(basename -- $FILENAME)##*.}" | wc -l

Tớ đếm giúp cậu rồi, cậu tự làm các phần còn lại trong script của cậu để hoàn thành bài tập nhé! :smile:

6 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?