Viết lại code kiểm tra số nguyên tố dùng while thay cho for

Mọi người giúp em viết lại đoạn code mà dùng lệnh while thay cho for với, em là người mới học C++ nên không biết chỉnh sửa sao cho đúng mong mọi người giúp em

#include <iostream>
using namespace std;
int KTSNT(int n)
{
	if(n<2)
		return false;
	for(int i=2; i<=n/2; i++)
		if(n%i==0)
			return false;
	return true;
}

int main()
{
	int n;
	cout<<"Nhap vao so nguyen duong n: ";
	cin>>n;
	if(KTSNT(n)==true)
		cout<< n << " la so nguyen to!";
	else
		cout<< n <<" khong la so nguyen to!";
	cout<<endl;
}

Thấy for bằng while, đặt phần khai báo biến lặp lên trên, giữ nguyên phần điều kiện, đặt phần cập nhật biến lặp xuống cuối vòng lặp là xong :penguin:

4 Likes

ghi giùm em đc ko ạ ?

Cậu thử theo hướng dẫn của @HR16 trước xem.
Ví dụ:

for(i = 0; i < n; i++) {
  // do something
}

// =>
i = 0;
while(i < n) {
  // do something
  i++;
}
4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?