Viết hàm đếm node có 1 nhánh trong cây nhị phân tìm kiếm

Viết hàm đếm xem có bao nhiêu node có 1 nhánh. Trong cây nhị phân tìm kiếm của ngôn ngữ c++. Chỗ nhánh là như thế nào em không hiểu

1 nút (node) của cây nhị phân có 2 nhánh. Không có 1 nhánh nào đó (trái hoặc phải) thì còn lại 1 nhánh.


Như hình trên thì GI chỉ có 1 nhánh thôi.

2 Likes

Cho mình hỏi luôn là muốn duyệt nhánh của cây nhị phân tìm kiếm là mình duyệt như thế nào vậy

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?