Viết chương trình C để hiển thị các bit trong bộ nhớ khi lưu trữ 1 số nguyên n

Viết chương trình C để hiển thị các bit trong bộ nhớ khi lưu trữ 1 số nguyên n kiểu unsigned long nhập từ bàn phím . Yêu cầu sử dụng bộ nhớ cấp phát động cho mảng. Mn giúp em với ạ, em cảm ơn.

Giúp gì? Hướng làm hay giải hộ?

1 Like

Giải hộ em và giải thích đề giúp em được không ạ, em không hiểu đề.

1 Like

Chuyển số thập phân thành nhị phân, chỉ có thế.
Bài bạn bị khóa do nhờ giải hộ!

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?