Video demo tấn công chiếm quyền bằng virus

Tấn công chiếm quyền bằng virus.
Tác giả: Nguyễn Anh Đức.
Fanpage: https://www.facebook.com/CLB.TinHoc.TLU/
https://www.youtube.com/watch?v=q9ip7UXdyKM

4 Likes
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?