Về cơ chế Multi-tenant

Xin pro cao nhân chỉ dạy về cơ chế Multi-tenant

83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?