Vấn đề trong SourceTree

image
Mình đang dùng sourcetree để quản lý code.
Trên ảnh có thể thấy hai commit, commit ở dưới bên cạnh cái comment còn có hai thông tin về nhánh nữa là origin và team4. Ý nghĩa của hai thông tin này là gì ?
Tại sao ở commit ở trên, hai thông tin này lại không có.
Mong được anh em chỉ giáo, mình xin cảm ơn.

case này có vẻ như branch trong hình đã merge vào branch xanh lá đó

origin là tên của một remote repository của bạn.
team4 chỉ là một phần của tên nhánh teawm4/CheckIpad11/BMNT00208
Nhìn vào hình có thể hiểu rằng bạn đang có một nhánh tên là teawm4/CheckIpad11/BMNT00208 và nó đang up-to-date với remote.

Vì commit ở trên không phải là commit mới nhất của một nhánh nào đó.


Bạn có thể tìm hiểu thêm thông qua từ khóa sau: git remote

1 Like
83% thành viên diễn đàn không hỏi bài tập, còn bạn thì sao?